image
image
image

Vítejte v našem sboru

Jsme otevřeni všem, kteří hledají smysl života, kladou si otázky duchovního charakteru a potřebují pomoc druhých nebo sami chtějí pomáhat. 


Posláním Církve československé husitské je hlásat a šířit evangelium – radostné poselství o věrné Boží lásce v Ježíši Kristu  a její vládě (Boží království). Tato Boží láska se vrcholně projevila v Kristově vykupitelské oběti kříže.


Naším znakem je Kristův kalich ve spojení s křížem. Neboť kalich vyjadřuje Kristovu lásku obětující se na kříži za všechny.


I přes svoji nedokonalost náležíme Pánu Ježíši Kristu a patříme k jeho lidu. Usilujeme jako církev Kristova žít hodnoty Božího království, kterými jsou spravedlnost, pokoj a radost. Ty Ježíš přinesl lidstvu a s ním vstupují do naší přítomnosti.

Nejvyšší normou života a učení je Duch Kristův, dosvědčený Písmem svatým a tradicí.


Vírou rozumí Církev československá husitská osobní vztah k Bohu, který vede k náboženské zkušenosti.


Církev československá husitská zastává zásadu svobody svědomí a respektuje výsledky vědeckého poznání.


Církev československá husitská je církví liturgickou. Jádrem jejího duchovního života je slavení bohoslužby - Liturgie podle dr. Karla Farského  - jejímž středem je zpřítomnění Ježíše Krista zvěstováním Božího slova a slavením večeře Páně. Při společenství Božího slova a stolu Páně  s křesťany ze dvou či více různých vyznání je sloužena ekumenická bohoslužba.


Církev československá husitská si podržela z tradice sedm svátostí – křest, biřmování, pokání (zpověď), večeři Páně, manželství, útěchu nemocných a kněžské svěcení.


V CČSH se uplatňuje obecné kněžství všech pokřtěných i svátostné kněžství, která mají svůj základ v kněžství Kristově. Od roku 1947 přijímají kněžské svěcení také ženy.


Uspořádání je presbyterní s episkopálními (biskupskými) prvky.


Církev československá husitská je církví reformačního husitského směru.